Remove Frame Https://answeranyquestions.com/huawei-wa...